โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 108 ปัญหาด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย การพัสดุของ อปท. และแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อป้องกันการทุจริต (418)