Drop Down Menu
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

        เมืองสองวัฒนธรรม การศึกษามีคุณภาพทั้งในและนอกระบบ โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย เสริม รายได้ทางเศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีส่วนร่วมสงเสริม สวัสดิการภาคประชาชน สวัสดิการภาคประชาชน

พันธกิจ

        เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทสาธารณูปโภค เพราะเป็นปัจจัยหลักขั้นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงกับการดำรงชีพ สงเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนสู่สภาพดังเดิม โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อนำไปสู่เมืองสีเขียว ส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในรูปแบบต่างๆ บำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ อันนำไปสู่ความภาคภูมิใจของอนุชนรุ่นหลัง พัฒนาศักยภาพของผู้นำศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามอันนำไปสู่เมืองสองวัฒนธรรมอย่างมั่นคงและยั่งยืน มุ่งเน้นสงเสริมสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลให้ได้รับการศึกษาอย่างถั่วถึงทั้งในและนอกระบบและการศึกษาแบบอัธยาศัย สงเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสงเคราะห์ เด็กและเยาชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมสนับสนุนการอบรม สัมมนาและการศึกษาดานให้กับชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อพัฒนาอาชีพแล้วนำกลับมาใช้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีส่วนรับรู้ แสดงความคิดเห็นทำงานร่วมกับเทศบาลอันเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักว่าเทศบาลเป็นองค์กรของประชาชน มุ่งเน้นการปรับปรุงและจัดระบบบริหารเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ